Výstavba a rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava

O zdravotníckom zariadení Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia v  Bratislave nájdeme zmienku už v roku 1672. Od tohto roku sa síce datuje založenie prvej neštátnej nemocnice na Slovensku, no záslužnú činnosť obnovila až v roku 1995. Ústavnú zdravotnú starostlivosť začala poskytovať nielen pacientom Bratislavy, ale aj širšieho okolia.
Aj preto bolo v roku 2004 potrebné pristúpiť nielen k rekonštrukcii už existujúcej, no predovšetkým k rozšíreniu a výstavbe zdravotníckych kapacít tejto nemocnice s poliklinikou.
V súčasnosti Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní Bratia, s.r.o., v Bratislave  poskytuje ambulantnú, ústavnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť so špecializáciami, akými sú vnútorné lekárstvo, geriatria, hospic, gerontopsychiatria, JIS geriatrická, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, chirurgia. 
Zaujímavosťou je, že Nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave je na základe prieskumov každoročne vyhlasovaná za jedno z popredných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Oslovení pacienti si pochvaľujú najmä nadštandardný prístup vždy dobre naladeného personálu a pacienti na lôžkach dobrú stravu fakultnej nemocnice. Pochvala na dnešné nelichotivé pomery v zdravotníctve skutočne netradičná. No o to príjemnejšia. Aj preto sme na jar 2016 zašli za generálnym riaditeľom tejto nemocnice s poliklinikou JUDr. Michalom Tinákom, O.H. a položili mu pár otázok. Zaujímalo nás, čo predchádzalo súčasnému stavu a ako to s odstupom času vníma.

Prečo bola potrebná rekonštrukcia vašej nemocnice a prečo ste sa rozhodli práve pre stavebnú spoločnosť EURO-BUILDING, a.s ?
JUDr. Tinák: „Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave poskytuje zdravotnú starostlivosť v objektoch, kde rehoľa milosrdných bratov prevádzkuje nemocnicu viac ako 300 rokov. Objekt má slúžiť' modernej a efektívnej nemocnici a vyžadoval si nielen stavebnú rekonštrukciu a priestorovú úpravu, ale aj dostavbu nových pavilónov. Z tohto dôvodu sa rehoľa milosrdných bratov rozhodla pre výberové  konanie medzi desiatimi firmami, ktoré sa prihlásili do súťaže na dodávateľa rekonštrukcie a výstavby objektov nemocnice. Stavebná spoločnosť EURO-BUILIDNG, a.s. vyšla víťazne z výberového konania, ktoré riadila rehoľa milosrdných bratov prostredníctvom svojej partnerskej spoločnosti Fritsch, Chiari & Partner z Viedne.“

Aké boli vaše priority?
„Naše priority boli determinované situáciou, v ktorej sa nemocnica nachádzala a boli stanovené v poradí: kvalita, doba stavby a, samozrejme, cena, za akú sa dielo postaví.“

Zlepšili sa aj vďaka rekonštrukcii vaše nemocničné výkony?
„Samozrejme, v moderne vybavenej nemocnici s efektívne využitým priestorom sa pracuje ľahšie a s veľkou radosťou.“

V akých službách sa aj vďaka rekonštrukcii vašej nemocnice odlišujete od iných nemocníc?
„Naša nemocnica je komplexným celkom, ktorá sa v daných priestoroch snaží poskytnúť' čo najkomplexnejšie spektrum služieb v ambulantnej aj lôžkovej časti. Snažíme sa s úctou pristupovať' k pacientom, ale aj k zdravotným poisťovniam, ktoré nesú finančnú zodpovednosť' spolu s ministerstvom zdravotníctva za efektívne zabezpečenie zdravia obyvateľstva.“

Je rozdiel v tom, čo aj po rokoch oceňujete z hľadiska rekonštrukcie vy a čo ocenili vaši pacienti?
„Z určitého uhla je pohľad medzi poskytovateľom zdravotnej služby a pacientom rozdielny. No sú aj pozície, v ktorých sa naše názory zhodujú. Vlastník a prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia oceňujú predovšetkým dobrú prácu a kvalitu dodávateľa stavby, aby nemusel vynakladať' finančné prostriedky vo zvýšenej miere na opravu a údržbu a mohol pokojne plánovať' a realizovať ďalší rozvoj. Aj vzhľadom k tomu, že stavba má už viac ako desať rokov. Pacienti totiž vnímajú predovšetkým pozitívne fakty, akými sú kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, priestor a pohodlie, ktoré objekt umožňuje.“

Top