Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č.19, Klinické ustajňovacie priestory , Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice

Zámerom projektu bola výstavba nových Klinických ustajňovacích priestorov pre laboratórne zvieratá, experimentálny zverinec je súčasťou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Jej pôvodne navrhované skladové priestory zrušili, čím sa rozšírila plocha pre laboratórne zvieratá. Tým sa získalo ustajnenie vo vyššom štandarde ako bolo uvažované v pôvodnom projekte. V experimentálnom zverinci budú vykonávať najmä experimenty v súvislosti s ortopédiou, transplantačnou medicínou a bunkovou terapiou.
Architektúra objektu je dômyselne prispôsobená pôvodnému vzhľadu a okolitým budovám v areáli. Pôdorys je obdĺžnikový podlhovastý, strecha sedlová s vikiermi. Fasáda je členená oknami a dvermi. 
Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú jednotlivé oddelenia pre zvieratá. Pre psov je oddelenie vybavené kotercami, sociálnym zariadením a príručným skladom, pre hovädzí dobytok a ošípané sú členené na ošetrovňu so zázemím s priamou nadväznosťou na ustajňovacie priestory výukových zvierat a napokon oddelenie laboratórnych zvieratiek, umiestnených v klietkach. 
V podkrovných priestoroch nad ustajňovacími oddeleniami sú situované sklady objemového a jadrového krmiva pre zvieratá. Zásobovanie podkrovných priestorov krmivom je zabezpečené pomocou vonkajšieho mobilného dopravníka cez manipulačné otvory vo vikieroch. Objemové krmivo je uskladnené voľne na podlahe a jadrové v uzavretých silách. 
Na oboch koncoch objektu sú miestnosti pre pedagogických pracovníkov s cvičebňami, denná miestnosť lekárov, laboratórium, sklady, sociálne zariadenia a vzduchotechnika.

Top